Τηλ: 6972 073594

Καλώς ήλθατε στο κατάστημά μας

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το mpairamis.gr αποτελεί τον μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο των πνευματικών δικαιωμάτων όλων των περιεχομένων που δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες του. Πιθανή χρησιμοποίηση εικόνων ή λογοτύπων τρίτων, κατοχυρωμένων ως σήματα, γίνεται κατόπιν άδειας των κατόχων τους. Η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, αντιγραφή, μεταφορά και χρήση του συνόλου ή και μέρους εκ των περιεχομένων των ιστοσελίδων του mpairamis.gr, απαγορεύεται ρητώς και διώκεται ποινικώς, βάση των ισχυόντων νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.