Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το mpairamis.gr αποτελεί τον μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο των πνευματικών δικαιωμάτων όλων των περιεχομένων που δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες του. Πιθανή χρησιμοποίηση εικόνων ή λογοτύπων τρίτων, κατοχυρωμένων ως σήματα, γίνεται κατόπιν άδειας των κατόχων τους. Η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, αντιγραφή, μεταφορά και χρήση του συνόλου ή και μέρους εκ των περιεχομένων των ιστοσελίδων του mpairamis.gr, απαγορεύεται ρητώς και διώκεται ποινικώς, βάση των ισχυόντων νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.